Αρχική   Επικοινωνία      
WAKE
Working along with key experts

 Αποτελέσματα

Αποτελέσματα / Παραδοτέα:

  • Έκθεση αναγκών
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
  • 5 βιωματικά εργαστήρια για επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας
  • 5 εργαστήρια για μελέτες περιπτώσεων με με επαγγελματίες ανώτερης βαθμίδας
  • Εγχειρίδιο με κατευθυντήριες γραμμές για αναγνώριση θυμάτων
  • Εργαλείο για αναγνώριση θυμάτων

Χαρτογράφηση εκπαιδευτικών αναγκών για τις κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίες είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα θύματα βίας και εγκλημάτων στην Κύπρο

Κατευθυντήριες γραμμές για αναγνώριση θυμάτων

Training material