Αρχική   Επικοινωνία      
WAKE
Working along with key experts

 Προγράμμα WAKE

Πληροφορίες προγράμματος

 • Τύπος δράσεων: Εκπαιδευτικές δράσεις
 • Διάρκεια προγράμαμτος: 18 μήνες
 • Έναρξη και λήξη του προγράμματος: 01/11/2015 – 30/04/2017
 • Συνολικός εγκριμένος προοϋπολογισμός: €110.348
 • Ποσό Ευρωπαϊκής χορηγίας: €88.278 (80%)

Στοχοι προγραμματος

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τα θύματα εγκλήματος και βίας
 • Εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα
 • Παροχή πληροφόρισης για εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην δικαιοσύνη
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ειδικών

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Διεκπεραίωση έρευνας για καταγραφή της κατάστασης και του συστήματος που επικρατεί στην Κύπρο σχετικά με την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα θυμάτων εγκλημάτων και βίας.
 • Διεκπεραίωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε θέματα: πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, φαινόμενο ενδοοικογενειακής βίας, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, θύματα μετανάστες και εμπορίας προσώπων.
 • Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και μελετών περιπτώσεων σε επαγγελματίες και ασκούμενους που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας στην Κύπρο.
 • Δημιουργία ενός εργαλείου για ειδικές διαδικασίες ελέγχου για την αναγνώριση των θυμάτων καθώς τον ανάλογο Οδηγό με κατευθυντήριες γραμμές.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας.
 • Εμπλουτισμός της γνώσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών του τομέα.
 • Εξασφάλιση και διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και παροχής πληροφόρησης όλων των θυμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες.
 • Ενίσχυση της δια-τμηματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και ανταλλαγή καλών πρακτικών, το οποίο θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση ενός συστήματος με περισσότερη έμφαση στην αποτελεσματική στήριξη θυμάτων στην Κύπρο.